Điều khoản Sử dụng Trang Web và Chính sách Sử dụng Hợp lý

Điểu khoản Sử dụng Trang web Tất cả nội dung của trang web này là bản quyền thuộc Tập đoàn © Boingo Wireless. Tất cả các quyền được bảo lưu.
 1. Chấp nhận các Điều khoản này. Những điều khoản sau đây (“Thỏa thuận” này) áp dụng cho việc bạn sử dụng trang web Boingo (“Trang web”). Các tài liệu trên trang web được cung cấp bởi Boingo Wireless, Inc. và / hoặc các công ty con của nó (“Boingo”) chỉ với mục đích thông tin và bằng việc tải xuống bất kỳ tài liệu nào từ trang web, bạn đồng ý với các điều khoản này. Bạn đồng ý rằng bằng cách truy cập trang web hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ Boingo nào (theo định nghĩa dưới đây) theo bất kỳ cách nào, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và đồng ý chịu ràng buộc bởi và trở thành một bên của các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. Nếu bạn không vô điều kiện đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, bạn không có quyền sử dụng Dịch vụ.
 2. Dịch vụ và Nội dung. Trang web www.boingo.com, tên miền và bất kỳ trang, các tính năng, nội dung hoặc các dịch vụ ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ dịch vụ ứng dụng di động) được đề nghị theo thời gian theo đó đều cùng do Boingo sở hữu và vận hành. Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, Boingo có thể đề nghị cung cấp một số dịch vụ nhất định, như mô tả đầy đủ hơn trên trang web, và đã được bạn lựa chọn (cùng với trang web đó, gọi là “Dịch vụ”), chỉ để cho riêng bạn sử dụng, và không cho việc sử dụng hoặc lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào. Thuật ngữ “Dịch vụ” bao gồm, nhưng không giới hạn, sử dụng (các) trang web Boingo, bất kỳ dịch vụ nào Boingo thực hiện cho bạn và Nội dung (như được định nghĩa dưới đây) do Boingo cung cấp trên (các) trang của Boingo. Boingo có thể thay đổi, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ bất cứ lúc nào, bao gồm tính sẵn có của bất kỳ tính năng, cơ sở dữ liệu hoặc Nội dung nào. Boingo cũng có thể áp đặt giới hạn đối với các tính năng và dịch vụ nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào các bộ phận hoặc tất cả các Dịch vụ mà không có thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý. Boingo có quyền, theo ý riêng của mình, tu chỉnh, cải thiện hoặc sửa đổi Thoả thuận này bất cứ lúc nào và bằng bất kỳ cách nào mà không cần thông báo. Bạn sẽ có trách nhiệm xem xét và làm quen với bất kỳ sửa đổi nào như vậy. Việc sử dụng Dịch vụ của bạn sau khi thông báo đó là bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này như đã sửa đổi.
  Dịch vụ và nội dung của nó chỉ nhằm mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người sử dụng Dịch vụ và chỉ có thể được sử dụng theo các điều khoản của Thỏa thuận này. Tất cả các tài liệu được hiển thị hoặc thực hiện trong Dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ hoạ, bài báo, ảnh chụp, hình ảnh, minh hoạ (còn được gọi là “Nội dung” và bao gồm các Nội dung do Người dùng gửi (được định nghĩa dưới đây) được bảo vệ Bản quyền. Bạn phải tuân thủ tất cả các thông báo bản quyền, các quy tắc về nhãn hiệu, thông tin và các hạn chế trong bất kỳ Nội dung nào truy cập thông qua Dịch vụ và không sử dụng, sao chép, tái sản xuất, sửa đổi, dịch, xuất bản, phát sóng, truyền tải, phân phối, (I) không có sự đồng ý trước bằng văn bản của các chủ sở hữu tương ứng, và (ii) theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ Quyền của bên thứ ba nào. Dịch vụ được bảo vệ bởi bản quyền như là một sản phẩm tổng thể và / hoặc sự tổng hợp, theo các luật bản quyền của Hoa Kỳ, các công ước quốc tế và các luật sở hữu trí tuệ khác. Bạn không được sửa đổi, xuất bản, chuyển giao, tham gia vào việc chuyển nhượng hoặc bán, sao chép (ngoại trừ được nêu rõ trong Phần 2), tạo các tác phẩm phái sinh, phân phối, thực hiện, trưng bày, hoặc bằng cách nào đó khai thác toàn bộ hoặc một phần bất kỳ Nội dung, phần mềm, tài liệu, hoặc Dịch vụ nào. Bạn có thể tải xuống hoặc sao chép Nội dung (và các mục khác được hiển thị trên Dịch vụ để tải xuống) chỉ với mục đích cá nhân phi thương mại, miễn là bạn duy trì toàn bộ bản quyền và các thông báo khác có trong Nội dung đó. Bạn sẽ không lưu trữ bất kỳ phần đáng kể nào của bất kỳ Nội dung nào dưới bất kỳ hình thức nào. Sao chép hoặc lưu trữ bất kỳ Nội dung nào ngoài mục đích sử dụng cá nhân, mục đích phi thương mại đều bị cấm tuyệt đối nếu không có sự cho phép bằng văn bản từ Boingo hoặc từ người giữ bản quyền được xác định trong thông báo bản quyền của Nội dung đó. Nếu bạn dẫn liên kết đến các Dịch vụ, Boingo có thể thu hồi quyền của bạn để liên kết bất cứ lúc nào, theo ý của Boingo. Boingo có quyền yêu cầu sự chấp thuận trước bằng văn bản trước khi liên kết với Dịch vụ. Bạn hiểu rằng tất cả các thông tin được niêm yết công khai hoặc riêng tư được truyền qua Dịch vụ là trách nhiệm duy nhất của người mà nội dung đó bắt nguồn từ và rằng Boingo sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào. Bạn hiểu rằng Boingo không thể đảm bảo danh tính của bất kỳ người dùng khác mà bạn có thể tương tác trong quá trình sử dụng Dịch vụ. Ngoài ra, Boingo không thể bảo đảm tính xác thực của bất kỳ dữ liệu nào mà người dùng hoặc người bán có thể cung cấp về bản thân họ. Bạn thừa nhận rằng tất cả Nội dung mà bạn truy cập vào sử dụng Dịch vụ đều do chính bạn tự chịu rủi ro và bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại hoặc mất mát đối với bất kỳ bên nào do nó gây ra. Trong bất kỳ trường hợp nào, Boingo sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Nội dung nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ Nội Dung nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc tiếp xúc với bất kỳ Nội dung nào được đăng, gửi qua email, truy cập, truyền tải, hoặc bằng cách khác được cung cấp qua Dịch vụ.
 3. Giấy phép bản quyền hạn chế, bản sao duy nhất. Nội dung của trang web được bảo vệ bởi luật pháp Hoa Kỳ và luật bản quyền trên toàn thế giới và các hiệp ước. Bản quyền của tất cả các tài liệu trên Trang web được giữ bởi Boingo. Trừ khi được nêu ở đây, không có tài liệu nào trên Trang web này có thể được sao chép, tái sản xuất, phân phối, tái bản, tải xuống, hiển thị, đăng hoặc truyền dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Boingo. Bạn có thể sao chép các tài liệu do Boingo xuất bản trên trang này để sử dụng nội bộ, phi thương mại trong tổ chức của bạn, chỉ nhằm mục đích hỗ trợ các sản phẩm và dịch vụ của Boingo. Giấy phép hạn chế này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào. Ngoài ra, Boingo có thể chấm dứt giấy phép này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo vì bất kỳ lý do nào. Khi chấm dứt hợp đồng, bạn phải hủy ngay bất kỳ tài liệu nào được tải xuống, in hoặc thu được từ trang web. Việc sử dụng trái phép bất kỳ tài liệu nào trên Trang Web có thể vi phạm luật bản quyền, luật về nhãn hiệu, luật về sự riêng tư và công khai, các quy định truyền thông và đạo luật hoặc các luật, quy tắc hoặc quy định khác có thể áp dụng và có thể đưa bạn đến trách nhiệm dân sự và / hoặc các hình phạt hình sự.
 4. Khước từ trách nhiệm chung của Trang web. Mặc dù Boingo đã cố gắng cung cấp thông tin chính xác trên trang web, Boingo không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, có thể chứa các sai sót kỹ thuật hoặc sự không chính xác, thiếu sót hoặc lỗi đánh máy. Boingo có thể thay đổi bất kỳ thông tin hoặc các tài liệu khác trên trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Boingo không cam kết cập nhật các tài liệu hoặc thông tin trên trang web. Bạn sử dụng Trang web này với rủi ro cho chính bạn. Boingo không có mối quan hệ đặc biệt nào với hoặc được giao phó trách nhiệm với bạn. Bạn thừa nhận rằng Boingo không có quyền kiểm soát và không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến: người dùng nào được quyền truy cập Dịch vụ; Nội dung bạn truy cập qua Dịch vụ; Nội dung có thể ảnh hưởng đến bạn; cách bạn có thể hiểu hoặc sử dụng Nội dung; hoặc những hành động bạn có thể thực hiện sau khi đã tiếp xúc với Nội dung. Boingo được giải phóng khỏi mọi trách nhiệm pháp lý đối với việc bạn mua hoặc không mua Nội dung thông qua Dịch vụ. Dịch vụ có thể chứa, hoặc hướng bạn đến các trang web chứa thông tin mà một số người có thể thấy xúc phạm hoặc không phù hợp. Boingo không đại diện cho bất kỳ nội dung nào tồn tại hoặc được truy cập thông qua Dịch vụ và Boingo sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với tính chính xác, tuân thủ bản quyền, tính hợp pháp hoặc sự hợp lý của tài liệu có trong hoặc được truy cập thông qua Dịch vụ. Boingo không đại diện hay bảo đảm về tính chính xác của bản mô tả bất kỳ nơi nào trên Dịch vụ hoặc liên quan đến các đề xuất hoặc khuyến nghị của các dịch vụ hoặc sản phẩm được cung cấp hoặc mua thông qua Dịch vụ. Các sản phẩm và dịch vụ đã mua (có hoặc không theo những gợi ý và gợi ý đó) được cung cấp “NHƯ HIỆN TẠI” mà không có bất kỳ bảo đảm nào từ Boingo hoặc những bên khác trừ khi được chỉ ra rõ ràng và không ngụ ý, với sự tôn trọng đối với các bên khác, bằng văn bản do một bên thứ ba được chỉ định cho một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. CÁC DỊCH VỤ, NỘI DUNG, TRANG WEB, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP THEO CƠ SỞ “NHƯ HIỆN TẠI”, KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM VỀ BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, NGỤ Ý BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, ĐỐI VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, KHÔNG VI PHẠM, HOẶC VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC MIỄN PHÍ. MỘT SỐ TIỂU BANG KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN THỜI GIAN BẢO HÀNH NGỤ Ý, VÌ CÁC GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. Boingo sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả, hình phạt, đặc biệt hoặc các thiệt hại khác bao gồm, nhưng không hạn chế, tổn thất dữ liệu, mất mát khi sử dụng hoặc hư hỏng máy tính hoặc các hệ thống khác, các chương trình bị mất hoặc hư hỏng, Chi phí thay thế hàng hóa và lợi nhuận hoặc thu nhập bị mất do phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng Trang web hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của Boingo, ngay cả khi Boingo đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó. Một số tiểu bang không cho phép loại trừ hoặc giới hạn thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, vì vậy một số hạn chế hoặc loại trừ ở trên có thể không áp dụng cho bạn.
 5. Bồi thường. Bạn sẽ bồi thường và giữ Boingo, công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, cán bộ và nhân viên của Boingo vô hại (bao gồm, nhưng không hạn chế, từ tất cả các thiệt hại, nợ, quyết toán, chi phí và phí luật sư) khỏi bất kỳ yêu cầu bồi thường hay nhu cầu nào của bên thứ ba đến hoặc phát sinh từ việc bạn truy cập Dịch vụ, sử dụng Dịch vụ, vi phạm Thỏa thuận này hoặc vi phạm của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khi sử dụng tài khoản của bạn về bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền nào khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.
 6. Trách nhiệm hữu hạn. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CHO PHÉP, BOINGO, CÁC NHÀ QUẢNG CÁO, CÔNG TY CON, NHÀ CUNG ỨNG HOẶC NHÀ CUNG CẤP, HOẶC VIÊN CHỨC, QUẢN LÝ, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI DIỆN TƯƠNG ỨNG CỦA HỌ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ, MẠNG BOINGO HOẶC MẠNG CỦA BÊN THỨ BA , BẤT KỲ QUẢNG CÁO HOẶC CHỦ ĐỀ NÀO CỦA THỎA THUẬN NÀY THEO BẤT KỲ HỢP ĐỒNG, SƠ SUẤT, VI PHẠM, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT HOẶC LÝ THUYẾT HỢP PHÁP HOẶC CÔNG BẰNG KHÁC (I) ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHOẢN TIỀN NÀO TRONG TỔNG SỐ VƯỢT QUÁ 100 ĐÔ LA MỸ HOẶC PHÍ DO DỊCH VỤ VÀ BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC MUA THÔNG QUA DỊCH VỤ TRONG KHOẢNG THỜI GIAN 12 THÁNG TRƯỚC KHI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG; (II) ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, TRỪNG PHẠT, HOẶC DO HẬU QUẢ CỦA BẤT KỲ LOẠI NÀO; (III) MẤT DỮ LIỆU HOẶC CHI PHÍ MUA SẮM HÀNG HOÁ HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ; HOẶC (IV) ĐỐI VỚI BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO NGOÀI SỰ KIỂM SOÁT HỢP LÝ CỦA BOINGO. MỘT SỐ TIỂU BANG KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ, VÌ VẬY CÁC GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ Ở TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.
 7. Thông tin cá nhân. Thông tin gửi tới Boingo thông qua các hình thức trên trang web này hoặc bằng cách khác được điều chỉnh bởi Chính sách Bảo mật của Boingo, được đặt tại https://www.boingo.com/shared/legal/legalpopup.php?filename=privacy.
 8. Việc Sử dụng chấp nhận được. Việc bạn truy cập và sử dụng trang web và / hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của Boingo phải tuân theo Chính sách Sử dụng Chấp nhận được của Boingo có trên trang web.
 9. Liên kết đến các trang web khác / xác nhận các sản phẩm khác. Boingo không đại diện cho bất kỳ trang web nào khác mà bạn có thể truy cập thông qua trang web Boingo hoặc bất kỳ sản phẩm nào được đề cập trong trang Boingo mà không phải là sản phẩm của Boingo. Khi bạn truy cập một trang web không phải là Boingo, bạn đang truy cập vào một trang web độc lập mà Boingo không có quyền kiểm soát cũng như trách nhiệm với nó và bạn tự chịu rủi ro. Sự hiện diện của trang Liên kết đến các trang web không phải là Boingo không có nghĩa là Boingo xác nhận hoặc chấp nhận trách nhiệm về nội dung hoặc việc sử dụng các trang web đó. Các sản phẩm được đề cập trên trang web không trực tiếp sản xuất hoặc bán bởi Boingo chỉ được đề cập với mục đích thông tin, và các tài liệu tham khảo này không có nghĩa là sự ủng hộ của Boingo cho sản phẩm hoặc dịch vụ.
 10. Truy cập vào các khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu hoặc bảo mật. Một số khu vực nhất định của Trang web chỉ có thể có với mật khẩu. Việc truy cập và sử dụng các khu vực của Trang được bảo vệ bằng mật khẩu và / hoặc bảo mật chỉ được giới hạn cho người dùng được ủy quyền. Những cá nhân không hợp lệ cố gắng truy cập các khu vực này của Trang web có thể bị truy tố.
 11. Thông tin sản phẩm và hiệu suất. Hiệu suất sản phẩm và dịch vụ được đo bằng các hệ thống và các thành phần máy tính và truyền thông cụ thể và phản ánh hoạt động gần đúng của các sản phẩm và dịch vụ được thử nghiệm. Bất kỳ sự khác biệt nào về phần cứng hoặc phần mềm có thể ảnh hưởng đến hiệu suất thực tế và khách hàng nên tham khảo các nguồn thông tin khác để đánh giá hiệu suất của các sản phẩm và dịch vụ của Boingo.
 12. Thương hiệu và Bằng sáng chế. Các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và biểu trưng được sử dụng và hiển thị trên trang web là các nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký và không đăng ký của Boingo cùng các nhà cung cấp và khách hàng của nó. Bạn không được cấp phép rõ ràng hoặc bằng ngụ ý, cũng như chống đối hoặc bất kỳ hình thức nào khác đối với bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc biểu tượng được sử dụng hoặc hiển thị trên Trang web, mà không có sự cho phép bằng văn bản của Boingo. Công nghệ và sản phẩm của Boingo, bao gồm các sản phẩm mà đôi khi có sẵn trên Trang web, được bảo vệ bởi một hoặc nhiều bằng sáng chế của Hoa Kỳ. Bằng sáng chế quốc tế và bằng sáng chế đang chờ giải quyết cũng có thể áp dụng được ở các quốc gia tương ứng.
 13. Luật xuất khẩu. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng các tài liệu trên trang này, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn không nằm dưới sự kiểm soát của một quốc gia hoặc là cư dân của bất kỳ quốc gia nào mà Hoa Kỳ đã cấm vận hàng hoá. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không xuất khẩu hoặc “tái xuất khẩu” (chuyển giao) các tài liệu từ trang web hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ có chứa các tài liệu này trừ khi bạn đã tuân thủ tất cả các Hoa Kỳ và chính phủ nước ngoài áp dụng kiểm soát xuất khẩu và phê duyệt. Để biết thêm thông tin về kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ, bạn có thể ghé thăm trang web của Cục Công nghiệp và An ninh Hoa Kỳ tại: http://www.bis.doc.gov.
 14. Quyền hạn chế từ Chính phủ Hoa Kỳ. Tất cả các sản phẩm, dịch vụ và ấn phẩm của Boingo đều có tính thương mại tự nhiên. Trong phạm vi tối đa cho phép của luật pháp, phần mềm và tài liệu có sẵn bằng cách tải xuống trên trang này là “Thương phẩm”, vì thuật ngữ này được định nghĩa ở 48 C.F.R. §2.101, bao gồm “Phần mềm Máy tính Thương mại” và “Tài liệu Phần mềm Máy tính Thương mại”, theo các cụm từ này được sử dụng trong 48 C.F.R. §12.212 hoặc 48 C.F.R. §227.7202, nếu có. Phù hợp với 48 C.F.R. §12.212 hoặc 48 C.F.R. §§227.7202-1 đến 227.7202-4, nếu có thể, Phần Mềm Và Tài Liệu Phần Mềm Máy Tính Thương Mại và Máy Tính Thương Mại được cấp phép cho người sử dụng đầu cuối của Chính phủ Hoa Kỳ (A) chỉ là Vật phẩm Thương Mại và (B) với những quyền được cấp cho tất cả Người dùng cuối khác theo Thỏa thuận này.
 15. Thời hạn và Chấm dứt. Thỏa thuận này có hiệu lực cho đến khi bị Boingo chấm dứt. Boingo có thể chấm dứt Thỏa thuận này và việc bạn truy cập Trang này liên quan đến bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không cần thông báo vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do nào. Khi chấm dứt tất cả các quyền được cấp trong Thỏa thuận này sẽ ngay lập tức ngừng tồn tại và bạn phải nhanh chóng chấm dứt tất cả việc sử dụng tài liệu của Trang web và hủy tất cả các bản sao của tài liệu do bạn tải xuống từ Trang web. Ngoài ra, trong trường hợp chúng tôi quyết định rằng bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản sử dụng nào, chúng tôi sẽ bảo lưu quyền chấm dứt quyền truy cập vào trang web này và thực hiện các hành động khác theo chúng tôi cho là thích hợp. Bạn có thể chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ bất kỳ lúc nào. Tất cả các điều khoản theo bản chất của chúng sẽ vẫn tồn tại sau khi Hợp đồng này chấm dứt.
 16. Tính hiệu lực. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được tòa án có thẩm quyền rằng là không thể thực thi được, điều khoản đó sẽ được coi là phải sửa đổi ở mức tối thiểu cần thiết để làm cho nó có hiệu lực hoặc không được xem xét. Trong cả hai trường hợp, các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực.
 17. Các luật áp dụng và thi hành luật. Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi và được hiểu theo luật của Tiểu bang California mà không phụ thuộc vào xung đột pháp luật. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến chủ đề của Thỏa thuận này sẽ được giải quyết cuối cùng bằng trọng tài ở Hạt Los Angeles, California, sử dụng tiếng Anh phù hợp với Quy tắc Trọng tài và Thủ tục Trọng tài và Thủ tục Trọng tài của Cơ quan Trọng tài và Hòa giải Tư pháp (“JAMS”) có hiệu lực bởi một trọng tài thương mại có kinh nghiệm đáng kể trong việc giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ và tranh chấp hợp đồng thương mại, người sẽ được lựa chọn từ danh sách các trọng tài viên JAMS thích hợp theo Quy tắc và Thủ tục Trọng tài Tinh gọn của JAMS. Phán xét theo phán quyết được đưa ra có thể được công bố tại một tòa án có thẩm quyền, hoặc có thể nộp đơn lên tòa án để xét xử bất kỳ phán quyết nào và lệnh bắt buộc, tùy từng trường hợp. Bất kể các điều đã nói ở trên, mỗi bên có quyền khởi kiện tại một tòa án có thẩm quyền hợp pháp về Quyền tài phán hợp pháp cho việc trừng phạt hoặc bồi thường hợp pháp khác bất cứ lúc nào. Đối với tất cả các mục đích của Thỏa thuận này, các bên đồng ý với thẩm quyền duy nhất và địa điểm tại Tòa án Liên bang Hoa Kỳ nằm ở Quận Nam California. Bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành sẽ được coi là có thể tách rời và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc tính khả thi của các điều khoản còn lại. Boingo có thể sửa đổi Thỏa thuận này theo thời gian bằng cách cập nhật bài đăng này. Bạn nên ghé thăm trang này bất cứ khi nào để xem lại các điều khoản và điều kiện hiện hành theo thời điểm bởi vì chúng ràng buộc bạn.
 18. Vi phạm bản quyền. Boingo cam kết tuân thủ luật bản quyền của Hoa Kỳ và yêu cầu bạn thực hiện theo. Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ của năm 1998, 17 U.S.C. § 512 (c) (3) (“DMCA”) giúp đỡ cho các chủ sở hữu tài liệu có bản quyền khi họ cho rằng quyền của họ theo luật bản quyền của Hoa Kỳ đã bị vi phạm trên mạng Internet. Nếu bạn tin rằng bất kỳ tài liệu nào chứa trên trang Boingo đang vi phạm bản quyền của bạn, bạn nên thông báo cho Boingo về khiếu nại vi phạm bản quyền của bạn theo thủ tục sau đây. Boingo sẽ xử lý mọi thông báo về cáo buộc vi phạm và sẽ thực hiện hành động thích hợp theo yêu cầu của DMCA và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác. DMCA yêu cầu thông báo về vi phạm bản quyền bị khiếu nại nên được gửi đến đại lý được chỉ định của Boingo: Bộ phận pháp lý Boingo Wireless®, Inc. 10960 Wilshire Blvd. Tầng 23 Los Angeles, CA 90024 Email: legal@boingo.com
 19. Để thông báo có hiệu quả, thông báo phải được thực hiện bằng văn bản và có chứa các thông tin sau (DMCA, 17 U.S.C. § 512 (c) (3)): (i) Chữ ký điện tử vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền; (ii) Xác định tác phẩm có bản quyền mà tuyên bố đã bị vi phạm; (iii) Xác định tài liệu bị tuyên bố là vi phạm và sẽ được gỡ bỏ hoặc truy cập vào đó sẽ bị vô hiệu cũng như thông tin hợp lý đủ để cho phép Boingo định vị tài liệu; (iv) Thông tin liên lạc của bên khiếu nại; (v) Một tuyên bố rằng bên khiếu nại có tin tưởng rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ bản quyền, đại lý hoặc pháp luật cho phép; (vi) Bản tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác, và dưới hình phạt của tội khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm. Trong trường hợp bạn sử dụng Dịch vụ liên quan đến một thiết bị do Apple, Inc. (“Apple”) cung cấp hoặc một ứng dụng Boingo thu được thông qua Apple App Store (gọi chung là các ứng dụng như vậy là “Ứng dụng”), những điều sau đây sẽ được áp dụng:
 20. Cả bạn và Boingo đều thừa nhận rằng Thỏa thuận này chỉ được ký kết giữa bạn và Boingo chứ không phải với Apple, và rằng Apple không chịu trách nhiệm đối với Ứng dụng hoặc Nội dung;
 21. Ứng dụng được cấp phép cho bạn trên cơ sở giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không được cấp phép con, chỉ để được sử dụng cùng với Dịch vụ cho việc sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn, tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này vì chúng được áp dụng cho Dịch vụ;
 22. Bạn sẽ chỉ sử dụng Ứng dụng liên quan đến một thiết bị Apple mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát;
 23. Thừa nhận và đồng ý rằng Apple không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào đối với Ứng dụng;
 24. Trong trường hợp Ứng dụng không thể thực hiện đúng theo bất kỳ bảo hành đang áp dụng nào, bao gồm cả những điều luật pháp luật quy định, bạn có thể thông báo cho Apple về sự thất bại đó; khi thông báo, nghĩa vụ bảo hành duy nhất của Apple đối với bạn sẽ là hoàn lại cho bạn giá mua, nếu có, của Ứng dụng;
 25. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Boingo chứ không phải là Apple có nhiệm vụ giải quyết bất kỳ khiếu nại nào từ bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba có thể có liên quan đến các Ứng dụng;
 26. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng, trong trường hợp bên thứ ba tuyên bố rằng Ứng dụng hoặc việc sở hữu và sử dụng Ứng dụng của bạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, Boingo, chứ không phải Apple, sẽ chịu trách nhiệm về việc điều tra, bào chữa, giải tỏa bất kỳ khiếu nại vi phạm nào;
 27. Bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn không ở trong một quốc gia phải chịu một khoản cấm vận của Chính phủ Hoa Kỳ hoặc đã được Chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là một quốc gia “hỗ trợ khủng bố” và rằng bạn không được liệt kê trong danh sách cấm hoặc Các bên bị hạn chế;
 28. Cả bạn và Boingo thừa nhận và đồng ý rằng trong việc sử dụng Ứng dụng của bạn, bạn sẽ tuân thủ bất kỳ điều khoản thỏa thuận nào của bên thứ ba áp dụng có thể ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng đó; và
 29. Cả bạn và Boingo thừa nhận và đồng ý rằng các công ty con và nhà tài bên thụ hưởng thứ ba của Apple được hưởng lợi từ Thỏa thuận này và rằng khi bạn chấp nhận Thỏa thuận này, Apple sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) thi hành Thỏa thuận này chống lại Bạn dưới danh nghĩa là bên hưởng lợi thứ ba của Hợp đồng này.
 30. Chính sách Sử dụng Hợp lý Tất cả Khách hàng của Dịch vụ và người sử dụng trang web này và / hoặc Phần mềm đồng ý và phải tuân thủ Chính sách Sử dụng Hợp lý (AUP) này. Mục đích của AUP này là nhằm cải thiện việc sử dụng Internet bằng cách ngăn chặn việc sử dụng không hợp lý. Chúng tôi không chủ động theo dõi việc sử dụng Dịch vụ trong các trường hợp bình thường. Tương tự, chúng tôi không thực hiện kiểm soát biên tập hoặc xem xét nội dung của bất kỳ trang web nào, truyền thư điện tử, nhóm tin hoặc các tài liệu khác được tạo ra hoặc có thể truy cập qua hoặc thông qua Dịch vụ. Tuy nhiên, chúng tôi có thể loại bỏ, chặn, lọc hoặc hạn chế bằng bất kỳ phương tiện nào khác bất kỳ tài liệu nào mà chúng tôi cho rằng có thể là bất hợp pháp, có thể khiến Boinge phải chịu trách nhiệm hoặc vi phạm AUP này. Boingo có thể hợp tác với các cơ quan pháp luật và / hoặc các bên thứ ba trong việc điều tra bất kỳ nghi ngờ hoặc cáo buộc tội phạm hoặc sai phạm dân sự. Vi phạm AUP này có thể dẫn đến việc tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập vào Dịch vụ và / hoặc tài khoản Boingo hoặc các hành động khác như được trình bày chi tiết dưới đây. Khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ, bên thứ ba mà Boingo có quyền truy cập vào Điểm hotspot hiện tại mà Dịch vụ đang được sử dụng là người thụ hưởng bên thứ ba được mong muốn của AUP này. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động liên quan đến Dịch vụ. Bất kỳ hành vi gian lận, lạm dụng hoặc bất hợp pháp khác có thể là cơ sở để chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của bạn. Bạn không được đăng hoặc truyền tải, hoặc gây ra sự đăng tải hoặc truyền đi, bất kỳ thông tin liên lạc hoặc lời mời nào được thiết kế hoặc nhằm lấy mật khẩu, tài khoản hoặc thông tin cá nhân từ bất kỳ người dùng khác của Dịch vụ. Việc sử dụng Dịch vụ để vi phạm an ninh của bất kỳ mạng máy tính, mật mã crack hoặc mã hoá mã bảo mật, chuyển hoặc lưu trữ tài liệu bất hợp pháp (bao gồm cả tài liệu có thể được coi là đe dọa hoặc tục tĩu) hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào đều bị cấm. Bạn sẽ không chạy Maillist, Listserv, bất kỳ hình thức tự động trả lời hoặc “gửi thư rác” trên Dịch vụ hoặc bất kỳ quy trình nào chạy hoặc được kích hoạt trong khi bạn không đăng nhập vào Dịch vụ hoặc can thiệp vào hoạt động hoặc đặt một tải trọng không hợp lý vào cấu trúc chính của Dịch vụ. Hơn nữa, nghiêm cấm sử dụng phần mềm, thiết bị tự động hoặc các quá trình khác để “thu thập dữ liệu”, “moi móc” hoặc “thả nhện do thám” bất kỳ phần nào của Dịch vụ. Bạn sẽ không dịch ngược, sử dụng kỹ thuật đảo ngược, hoặc bằng cách khác cố gắng để có được mã nguồn của Dịch vụ. Bạn sẽ chịu trách nhiệm khấu trừ, nộp và báo cáo tất cả các khoản thuế, nhiệm vụ và các đánh giá khác của chính phủ liên quan đến hoạt động của bạn liên quan đến Dịch vụ. Bạn hiểu và đồng ý rằng duy nhất Boingo có quyền để quyết định xem bạn có vi phạm bất kỳ hạn chế nào được đưa ra trong Mục này và sẽ có toàn quyền quyết định về quá trình thực hiện liên quan đến nó. Các ví dụ sau đây là những ví dụ về vi phạm AUP này. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ để:
  1. truyền bá bất kỳ tài liệu nào (bằng cách tải lên, đăng, email hoặc bằng cách khác) là bất hợp pháp, đe doạ, ngược đãi, quấy rối, hăm dọa, làm hại danh dự, tục tĩu, phỉ báng, xâm phạm riêng tư, hận thù hoặc phân biệt chủng tộc, sắc tộc hoặc gây khó chịu;
  2. gây hại, hoặc cố gắng làm hại trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;
  3. giả mạo bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào hoặc tuyên bố sai hoặc bằng cách khác xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một người hoặc một thực thể nào; giả mạo các tiêu đề hoặc bằng cách khác thao túng các số nhận dạng để ngụy trang nguồn gốc của bất kỳ tài liều nào truyền qua Dịch vụ;
  4. truyền tải bất kỳ tài liệu nào (bằng cách tải lên, đăng, email hoặc bằng cách khác) mà bạn không có quyền cung cấp dưới bất kỳ luật nào hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác (chẳng hạn như thông tin bên trong, thông tin độc quyền và thông tin bí mật biết được thông qua quan hệ làm việc hoặc theo các thỏa thuận không tiết lộ);
  5. truyền tải bất kỳ tài liệu nào (bằng cách tải lên, đăng, email hoặc bằng cách khác) vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào;
  6. truyền tải (bằng cách tải lên, đăng, email hoặc bằng cách khác) bất kỳ quảng cáo, tài liệu quảng cáo, thư rác, các chương trình sơ đồ kim tự tháp hoặc bất kỳ hình thức chào hàng nào không được yêu cầu hoặc trái phép;
  7. truyền tải bất kỳ tài liệu nào (bằng cách tải lên, đăng, email hoặc bằng cách khác) có chứa vi-rút phần mềm hoặc bất kỳ mã, tệp hoặc chương trình máy tính nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính hoặc các thiết bị viễn thông;
  8. làm gián đoạn lưu thông bình thường của hộp đối thoại, làm cho màn hình “cuộn” nhanh hơn những người dùng khác của Dịch vụ để có thể nhập hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng trao đổi thời gian thực của người dùng khác;
  9. can thiệp hoặc làm gián đoạn Dịch vụ hoặc các máy chủ hoặc mạng kết nối với Dịch vụ hoặc không tuân thủ bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định nào của các mạng kết nối với Dịch vụ;
  10. cố ý hoặc vô ý vi phạm luật pháp hiện hành tại địa phương, bang, quốc gia hoặc quốc tế bao gồm, nhưng không giới hạn, các quy định được ban hành bởi Ủy ban Chứng khoán và Ngoại hối Hoa Kỳ, bất kỳ quy tắc nào của bất kỳ trao đổi chứng khoán quốc gia hoặc trong các tổ chức khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở Sở giao dịch chứng khoán New York, Sở giao dịch chứng khoán Mỹ hoặc NASDAQ và bất kỳ quy định nào có hiệu lực pháp luật;
  11. “bám đuổi” hoặc quấy rối người khác; hoặc thu thập hoặc lưu trữ, hoặc tìm cách thu thập hoặc lưu giữ, dữ liệu cá nhân về bên thứ ba mà không có sự hiểu biết hoặc không đồng ý của họ;
  12. bán lại Dịch vụ mà không có sự cho phép của Boingo;
  13. sử dụng Dịch vụ để thay thế cho truy cập Internet tại nhà hoặc thương mại hoặc để truyền dữ liệu với số lượng lớn, đặc biệt là lưu lượng dữ liệu có lưu lượng cao, lưu trữ máy chủ web, máy chủ IRC hoặc bất kỳ máy chủ nào khác. Boingo yêu cầu bất cứ ai tin rằng có vi phạm AUP này chỉ dẫn thông tin tới: service@boingo.com. Nếu có, vui lòng cung cấp các thông tin sau: (1) địa chỉ IP được sử dụng để thực hiện vi phạm bị cáo buộc; (2) ngày và giờ của vi phạm bị cáo buộc, bao gồm cả múi giờ; Và (3) bằng chứng về sự vi phạm bị cáo buộc. Khi báo cáo một vấn đề liên quan đến email không mong muốn, vui lòng cung cấp một bản sao của email với tiêu đề đầy đủ thường cung cấp tất cả các dữ liệu trên. Các tình huống khác sẽ đòi hỏi các phương pháp cung cấp thông tin cần thiết khác nhau. Boingo có thể thực hiện một hoặc nhiều hành động sau đây, hoặc các hành động khác không được liệt kê, theo ý của Boingo để giải quyết khiếu nại: (1) đưa ra cảnh báo: dạng văn bản hoặc bằng lời; (2) tạm ngừng tài khoản của Khách hàng; (3) chấm dứt tài khoản của Khách hàng; (4) lập hóa đơn cho Khách hàng hoặc Người sử dụng chi phí hành chính và / hoặc phí kích hoạt lại, với chi phí hành chính tối thiểu; hoặc (5) đưa ra hành động pháp lý để ra lệnh cấm vi phạm các hành vi vi phạm và / hoặc thu thập các thiệt hại (nếu có) do vi phạm gây ra.